ခြာဟွံလံ ညးတၠရမျာင် ဆန္ဒ (MMB) ပ္တိတ်ကဝးတၟိရောင်

Leave a Reply