ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ိဳးသမီး ပါလီမန္အမတ္မ်ားကို ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပူးေပါင္းမႈ ပိုမို လြယ္ကူေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို ေမလ ၁၆ရက္ေန႔ တြင္ တရားဝင္ျပဌာန္းလိုက္သည္။

ဥပေဒအသစ္အရ ေ႐ြးေကာက္ခံမည့္သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူ အရည္အတြက္ရွိေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ ကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳပဲ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒအသစ္တြင္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မည္သို႔ မည္ပုံ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပး။

ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းလိုက္ရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အဓိက ဦးေဆာင္သူအေနျဖင့္ ပါဝင္လာၾကၿပီး လက္ရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရေသာ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး အခက္ခဲမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပါလီမန္ အမတ္ ၄၆၅ဦးအနက္ ၄၇ဦးသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ပါက ၁၀ဒသမ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သာရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပါဝင္မႈ ႏႈန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂန္ဘီးယား ႏိုင္ငံတို႔ထက္ မ်ားစြာ နိမ့္က်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီဥပေဒအသစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေရးကို အလွည့္အေျပာင္းႀကီး ျဖစ္လာေစမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥ ဆာကိုႏိုတာကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ မဝံ့ရဲ ျဖစ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို အားေပးကူညီၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ဟု သူမက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသစ္ကို အတိုက္အခံ ပါတီက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ကန႔္ကြက္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း ဥပေဒကေတာ့ အတည္ျပဳ ျပထမ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၉ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

https://www.efe.com/efe/english/portada/japan-enacts-law-to-promote-women-s-participation-in-politics/50000260-3617425

Leave a Reply