ဆက်သွယ်ရန်

ဟင်္သာ မီဒီယာ မှထုတ်ဝေလျက်ရှိသော News Hinthar အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်းစာစောင်နှင့် Online ပေါ်တွင် တင်ဆက်နေသော
www.hintharmedia.com သို့ ဆက်သွယ်လိုပါ က

တယ်လီဖုန်း – ဝ၅၇- ၂၅၇၀၆ ၊ ဝ၅၇၂၁၆၅၀

Hot Line – ၀၉၇၈၈၈၂၅၄၆ ၊ ၀၉၇၆၇၀၄၉၉၆

Gmail –  [email protected] သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။