• ဥပဒေ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်
• ဥပဒေမှာ ပြဌာန်းထားသည့် ပြည်သူတစ်ယောက်၏ တာဝန်များနှင့်
• သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
• ပြစ်ဒဏ်များနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များ
• ဥပဒေ၏ အားနည်းချက်/ အားသာချက်များ

Leave a Reply